AGB

§ 1 ALGEMEEN

(1) Voor alle zakelijke relaties tussen BRT Event GmbH (hierna: BRT) en haar klanten gelden uitsluitend en onafhankelijk van het soort bestelling (telefoon, fax, e-mail, online shop) de volgende Algemene Voorwaarden (hierna: “AV”).

(2) Klanten in de zin van de AV zijn zowel consumenten als ondernemers. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven, § 13 BGB. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, § 14 BGB.

(3) BRT erkent geen voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van deze AV, tenzij BRT voor of bij het sluiten van het contract uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. Deze AV zijn ook van toepassing als BRT de levering zonder voorbehoud uitvoert in de wetenschap van voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze AV.

§ 2 AANBIEDING EN SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

(1) De presentatie van de producten of het reserveringsaanbod voor tafels en losse tickets in de online shop https://rue-oktoberfest.de (hierna: goederen) vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een niet-bindende presentatie van de inhoud van de goederen (invitatio ad offerendum).

(2) Door op de knop “Tabellen reserveren” te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. Alvorens de bestelling te verzenden, stelt BRT de klant in staat de bestelling te controleren op inhoudelijke juistheid, in het bijzonder prijs en hoeveelheid, en indien nodig te corrigeren. De klant ontvangt een reserveringsbevestiging per e-mail na het verzenden van zijn bestelling. In de reserveringsbevestiging staan de betalingsgegevens van BRT en een betalingstermijn van 7 dagen.

(3) Nadat het betalingsbedrag correct is overgemaakt in overeenstemming met de betalingsinformatie, ontvangt de klant een e-mail met een factuur voor de bestelde goederen. Op vertoon van deze factuur kan de klant de bestelde goederen (tickets en tafelreservaties) afhalen aan de voorreserveringsbalie van BRT of aan het bespreekbureau.

(4) De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door BRT verzonden e-mails op dit adres ontvangen kunnen worden. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle mails verzonden door BRT of derden in opdracht van BRT om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

(5) De volgende talen zijn beschikbaar voor het afsluiten van het contract: Duits.

(6) De tekst van het contract wordt door BRT opgeslagen en de bestelgegevens en de Algemene Voorwaarden worden per e-mail naar de klant gestuurd.

(7) BRT behoudt zich het recht voor om de beloofde dienst niet te leveren wanneer na het afsluiten van het contract blijkt dat de bestelde tickets momenteel niet beschikbaar zijn, hoewel een overeenkomstige verbintenis-transactie werd afgesloten. In een dergelijk geval wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht. Reeds betaalde bedragen worden onmiddellijk terugbetaald. Verdere vorderingen tegen de BRT zijn uitgesloten.

(8) Voor zover de klant de betalingstermijn van 7 dagen niet naleeft, behoudt BRT zich het recht voor de bestelling te annuleren en de bestelde goederen vrij te geven voor verkoop elders. Na het vruchteloos verstrijken van de betalingstermijn heeft de klant geen recht meer op de nakoming van het contract.

 

§ 3 Annulering, onderbreking of wijziging van de uitvoering van het evenement van het evenement

(1) In geval van annulering, onderbreking of wijziging in de uitvoering van het evenement door gebeurtenissen die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van BRT liggen, bijv. Overmacht (in het bijzonder daden van terrorisme, moordaanslagen, dreiging met moordaanslagen, oorlog, burgeroorlog of oorlogszuchtige gebeurtenissen, stakingen, uitsluitingen, arbeidsonrust, rellen en/of burgerlijke onlusten, stormen, overstromingen, pandemieën/epidemieën) en/of in het geval van een officiële annulering als gevolg van bovengenoemde of andere gebeurtenissen, is de volgende clausule §3(2) van toepassing

(2) In geval van annulering, beëindiging of wijziging van de prestatie in overeenstemming met artikel §3, lid 1, zijn de partijen bevrijd van hun respectieve contractuele verplichtingen. Het recht van de burger op terugbetaling wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. 2) Elke partij zal haar eigen kosten dragen. Schadeclaims of onkostenvergoedingen zijn uitgesloten.

(3) In het geval van annulering van het evenement als gevolg van een officieel bevel vanwege het Covid19-virus, is clausule §3(2) van overeenkomstige toepassing. Dit geldt ook als BRT door het Covid19-virus na afweging van alle omstandigheden tot de conclusie komt dat het evenement moet worden afgelast, met name door gevaar voor lijf en leden van de deelnemers aan het evenement of de gasten of door contractannuleringen door derden, zoals onderaannemers, waarvoor BRT geen vervanger kan regelen.

(4) Annuleringen of wijzigingen worden zo vroeg mogelijk aangekondigd door de organisator. Wijzigingen tijdens het evenement worden door de organisator aangekondigd via mededelingen. De gast kan hier geen enkele aanspraak op maken, tenzij de organisator met grove nalatigheid of opzet handelt. Daarnaast zijn de huidige mededelingen en de instructies van het beveiligingspersoneel ter plaatse van toepassing.

 

§4 Toegang tot de feesttent

(1) Toegang tot het feesttentgebied wordt alleen verleend aan gasten die een geldig toegangsbewijs hebben en 18 jaar oud zijn. Bij de eerste toegang moeten het voor die dag geldige toegangsbandje en de geldige identiteitskaart worden getoond. Het toegangsbandje moet te allen tijde worden gedragen tijdens het verblijf in de feesttent. Beschadigde toegangspolsbandjes verliezen hun geldigheid en moeten onmiddellijk worden omgeruild bij de kassa.

(2) BRT behoudt zich het recht voor om gasten om gegronde redenen de toegang tot de feesttent te ontzeggen. Een goede reden is onder andere het dragen van verboden voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk of drugs), een duidelijk zwaar beschonken toestand van de gast, als de gast duidelijk onder invloed van drugs is of een duidelijk homofobe, seksistische, racistische of onmenselijke houding aanneemt. De toegang zal ook worden geweigerd in het geval van een schending van de bescherming van minderjarigen. Als er een belangrijke reden is om de toegang te weigeren, verliest het ticket van de gast zijn geldigheid; de prijs van het ticket wordt niet terugbetaald.

(3) BRT kan passende preventieve maatregelen bevelen, samenwerkingshandelingen eisen en/of gedragsregels voorschrijven, in het bijzonder om te voldoen aan gezondheidsgerelateerde eisen ten behoeve van de gasten en/of andere belanghebbenden. Als dit nodig is, moeten het hygiëneconcept van BRT en de voorschriften van de wet op de infectiebescherming en de verordeningen die voortvloeien uit de wet op de infectiebescherming en die van toepassing zijn op het moment van het evenement, worden nageleefd. Als naleving van de instructies wordt geweigerd, kan BRT een toegangsverbod tot het evenement uitvaardigen. De organisator wijst erop dat zelfs als een passend beschermings- en/of hygiëneconcept volledig wordt geïmplementeerd en alle noodzakelijke hygiënemaatregelen worden nageleefd, een besmetting van de gast met het coronavirus (SARS-CoV-2) en/of mutaties daarvan en/of andere ziekteverwekkers niet volledig kan worden uitgesloten.

 

§ 5 RECHT VAN HERROEPING

Consumenten hebben normaal gesproken recht op een wettelijk herroepingsrecht bij het sluiten van zogenaamde overeenkomsten op afstand, waarnaar de contractpartner expliciet moet verwijzen.

Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van diensten op het gebied van vrijetijdsactiviteiten, voor zover de overeenkomst voorziet in een specifieke periode, § 312 g para. 2 Nr. 9 BGB.

De BRT wijst er daarom op dat er geen herroepingsrecht bestaat voor consumenten voor de hier verkochte tickets voor tafels en toegangskaarten, noch wordt dit contractueel toegekend.

 

 

§ 6 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BRT sluit aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuimen voor zover deze geen betrekking hebben op wezenlijke contractuele verplichtingen, schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of garanties of aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers van BRT.

 

 

§ 7 PLAATS VAN UITVOERING – RECHTSKEUZE – BEVOEGDE RECHTBANK

(1) Tenzij in het contract anders is bepaald, is de plaats van uitvoering en betaling Essen. De wettelijke bepalingen inzake de plaatsen van bevoegdheid blijven onverlet, tenzij in de bijzondere bepaling van lid 3 anders is bepaald.

(2) Op dit contract is Duits recht van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht en het VN-kooprecht. Uitgesloten van deze rechtskeuze binnen de Europese Unie zijn de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het land waar de koper zijn gewone verblijfplaats heeft, aangezien bij zakelijke transacties met consumenten binnen de Europese Unie het recht van de verblijfplaats van de consument van toepassing kan zijn als dit dwingende consumentenwetgeving is.

(3) Bij overeenkomsten met kooplieden, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is uitsluitend bevoegd de arrondissementsrechtbank Essen of de arrondissementsrechtbank die verantwoordelijk is voor de vestigingsplaats van BRT. BRT heeft echter ook het recht om de klant aan te klagen in de algemene bevoegde rechtbank.