Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de prijsvraag van BRT Event GmbH, hierna te noemen de exploitant of organisator, is gratis en valt uitsluitend onder deze deelnamevoorwaarden.

Procedure van de wedstrijd

De wedstrijd duurt de periode die in de desbetreffende wedstrijdpost wordt vermeld. Binnen deze periode krijgen gebruikers de kans om online mee te doen aan de wedstrijd.

Deelname

Om mee te doen aan de wedstrijd moet je een reactie achterlaten onder het wedstrijdbericht. Deelname is alleen mogelijk binnen de deelnameperiode. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, tellen niet mee voor de trekking.

Slechts één inschrijving per deelnemer wordt toegelaten tot de wedstrijd. Het is ten strengste verboden om meerdere e-mailadressen of Facebook-profielen te gebruiken om je winkansen te vergroten.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

In aanmerking komende

Natuurlijke personen die woonachtig zijn in Duitsland en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname. Deelname is niet beperkt tot klanten van de Organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten.

Als een deelnemer beperkte handelingsbekwaamheid heeft, is de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Alle personen die betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van de wedstrijd en werknemers van de exploitant en hun familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Daarnaast behoudt de exploitant zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van deelname als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld

(a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of de uitvoering van de competitie, (b) in geval van schending van deze deelnamevoorwaarden, (c) in geval van oneerlijke handel, of (d) in het geval van onjuiste of misleidende informatie in verband met deelname aan de competitie.

Winnen, kennisgeving en overhandiging van de prijs

Prijzen worden toegekend zoals aangegeven in de vacaturetekst (volgens beschikbaarheid):

De winnaars worden na de sluitingsdatum bepaald door middel van een willekeurige trekking onder alle deelnemers. Als de wedstrijd is gekoppeld aan een opdracht, doen alleen deelnemers mee aan de trekking die de opdracht correct hebben voltooid.

De winnaars van de loterij worden onmiddellijk op de hoogte gebracht via een opmerking met markering over de prijs.

De prijs wordt alleen overhandigd aan de winnaar. Ruilen, zelf ophalen en een contante betaling van de prijs zijn niet mogelijk.

Eventuele kosten voor het verzenden van de prijzen zijn voor rekening van de exploitant. Alle extra kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele belastingen op de prijs.

Als de winnaar niet reageert na twee verzoeken binnen een periode van 3 werkdagen, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.

Beëindiging van de wedstrijd

De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor redenen die het geplande verloop van de competitie verstoren of verhinderen.

Gegevensbescherming

Om deel te nemen aan de wedstrijd is het nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken. De deelnemer verzekert dat de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens, in het bijzonder voor- en achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn.

De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden worden doorgegeven en ook niet zonder toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld voor gebruik.

Een uitzondering is het bedrijf Contunda GmbH, dat de opdracht heeft gekregen om de wedstrijd uit te voeren en dat de gegevens moet verzamelen, opslaan en gebruiken om de wedstrijd uit te voeren.

In geval van winst gaat de winnaar akkoord met de publicatie van zijn/haar naam en woonplaats in de advertentiemedia die door de organisator worden gebruikt. Dit omvat de bekendmaking van de winnaar op de website van de operator en zijn sociale mediaplatforms.

De deelnemer kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. De herroeping moet schriftelijk worden verzonden naar de contactgegevens van de organisator die vermeld staan in het impressumgebied van de wedstrijd app. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.

Meta Disclaimer

Deze actie is niet gerelateerd aan Meta Platforms, Inc. en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook of Instagram.

Toepasselijk recht

Vragen of klachten in verband met de wedstrijd moeten worden gericht aan de exploitant. Contactgegevens vind je in het opdrukgedeelte van de wedstrijd app.

De concurrentie van de exploitant is uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Het juridische proces is uitgesloten.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden voor Deelname geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden voor Deelname. In plaats van de onwerkzame bepaling geldt de wettelijk toelaatbare bepaling die in economische termen de betekenis en het doel van de onwerkzame bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een lacune in deze Deelnemingsvoorwaarden.