IMPRINT

1. verantwoordelijkheid en contact

BRT EVENT GmbH
Talbogen 3
45133 Essen
0208/94111868
Algemeen directeuren: Sven Morsbach & Thomas Terdisch
info@brt-event.de

 

Graphics & Ontwerp: Joël M. van de Pol
Tekst: Dominique van de Pol, Sven Morsbach
Foto’s: Philipp Krause, Eric Harder
Video: Philipp Krause

 

2. inhoud van het online aanbod

Uw bedrijf of de verantwoordelijke, kortweg auteur, aanvaardt als auteur en verantwoordelijke geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

3. referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s die werden gewijzigd nadat de link was ingesteld, in het bijzonder van alle inhoud die de menselijke waardigheid in welke vorm dan ook schendt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur en op bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

 

4. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een handelsmerk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten en teksten gemaakt door de auteur of namens hem, blijft alleen bij de auteur van deze pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur en zonder bronvermelding. In het bijzonder sluit de auteur aansprakelijkheid uit voor de context waarin het wordt geciteerd. Hier zijn de in punt 3 genoemde bepalingen van overeenkomstige toepassing.

 

5. gegevensbescherming

Als de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) in te voeren, gebeurt dit vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen gepubliceerd in het impressum of vergelijkbare informatie door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de opstellers en verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtredingen van dit verbod.

 

6. rechtsgevolg

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Als delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.